Hoàng Anh Tuấn

Giảng viên tài chính

Tuấn Trần (TonyITP đến từ ITP Club)

Thạc sĩ CNTT, chuyên gia phát triển các hệ thống giao dịch tài chính tự động.

Hồ Bá Tình

Thạc Sỹ tài chính